Bostadstomterna

Här kan egnahemshus och parhus byggas, likväl som det finns tomter vilka kan bebyggas med radhus eller sammankopplade hus.

Samtliga bostadstomter är förberedda för inkoppling till fibernät, vilket ger möjlighet till snabb internetförbindelse.

För exakta uppgifter om tomter och för dessa gällande förutsättningar, se ritning över tomterna och byggförutsättningarna här.

reserverade tomter23

Tomterna inkopplas till det kommunala avloppsnätet.

Bolaget Västra Sunds Vatten svarar för vattenförsörjningen.

Dagvatten från tomterna leds till en sedimenteringsbassäng för filtering.

Parkområden och de praktfulla åkeröarnas miljöer bevaras i naturligt tillstånd.

Strövområden avsedda för frilufstliv är skyddade från byggnation och kalavverkning.

Landskapsmässigt värdefullt åkerområde närmast Tosarby stenhus bevaras.

Respektive fastighet ansvarar för avfallshantering i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

Även personer, vilka saknar åländsk hembyggdsrätt, kan förvärva och bebygga bostadstomter eftersom området är detaljplanerat.